Yapım Aşamasında Hizmetler

yapim asamasinda hizmetlerimiz

Yapım aşamasındaki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere; onaylı uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere,ulusal ve/veya uluslar arası yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir.
Bu denetimlerin başlıca faaliyetleri aşağıdadır

 • Müteahhit firma yetkilisinin, isterse mal sahibinin, ve gerektiğinde proje müelliflerinin de katılacağı haftalık veya 15 gün de bir (imalatın seyrine göre) şantiye toplantıları düzenlenecektir.
 • Toplantı tutanakları firmamızca düzenlenip, yayınlanacaktır.
 • Yapının aplikasyonunun mimari projesine uygun olarak yapıldığı yapı sahibi veya müteahhiti tarafından seçilen bir serbest harita mühendisince imza altına aldırılır.(Yapı denetim firmalarının bünyesinde harita mühendisi yoktur.)
 • Kazı, temel, subasman, kat, çatı vb. kotlar kontrol edilerek ilgili projelerine uygun olarak yapılmaları sağlanır.
 • İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemler aldırılır.
 • Şantiyeye getirilen, imalata girecek malzemelerin uygulama projelerine,genel ve özel teknik şartnamelere,yapı sahibinin isteklerine uygunluğu ile kalite belgelerine ve sertifikalarına sahip olduğu denetlenir.
 • Taşıyıcı sistemde kullanılan beton, donatı çeliği,yapısal çelik profil ve levha,cıvata ve somun gibi malzemeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ve/veya resmi laboratuarlarda test ettirilir.
 • Beton kalıpları temizlik, sızdırmazlık, ölçü, stabilite, güvenlik vb. bakımlardan denetlenir.
 • Beton içine girecek donatı çelikleri boyut, şekil, konum, projeye uygunluk vb. özellikleri bakımından denetlenir.
 • Beton kalıbı ve donatı çeliği denetimi sonucu uygulama projesine uygunluğu bir tutanak ile kayıt altına alınır.
 • Beton dökümü öncesi ilgili laboratuar bilgilendirerek, laboratuar elemanının beton dökümünde hazır bulunması ve betonda sıcaklık,kıvam kontrollerinin yapılmasıyla tarafımızdan belirlenecek tip ve sayıda örnek alınması sağlanır.
 • Beton dökümü mutlaka firmamızca bu proje için görevlendirilmiş yardımcı kontrol inşaat mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilir.
 • Betonun projeye uygunluğu, döküm öncesinde, transmixer ile getirilen teslim belgesi (İrsaliye)ekindeki reçeteden ve şantiyede yapılacak sıcaklık ve kıvam ölçülerinden belirlenir.
 • Beton dökümü sırasında serbest düşme yüksekliği, serme, sıkıştırma( vibrasyon) ve yüzey işleme aktiviteleri izlenerek doğru ve projesine uygun olarak gerçekleştirilmeleri sağlanır.
 • Beton dökümünden sonra ilgili tutanak tutularak bu işlemin projesine uygun olarak gerçekleştirildiği kayıt altına alınır.
 • Beton dökümünden sonra kürlenme koşulları denetlenir ve kalıp alma süreleri tamamlandıktan sonra kalıpların sökülmesine izin verilir.
 • Beton kalıpları söküldükten sonra döküm hataları ile çatlak kontrolü yapılır. Bozuk olan yerlerin uygun yöntem ve malzeme kullanılarak onarılması sağlanır.
 • Betondan alınan örneklerin sahada ve laboratuvarda uygun ortamda saklanarak kürlenmesi sağlanır.
 • Betondan alınan örneklerin üzerinde yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçları yapı sahibine, müteahhite ve ilgili idareye iletilir. Deney sonuçlarının ilgili standart ve yönetmeliklerin öngördüğü sınır koşulları sağlamadığı durumlarda,ilgili standart ve yönetmeliklerde öngörülen tahkik ve/veya testler yapılarak ve/veya yaptırılarak sonucu raporlanır.
 • Beton santrali, prefabrik yapı elemanları üretim tesisi, çelik yapı atölyesi vb. şantiye dışı üretim tesisleri hem yeterlilik açısından hem de buralarda yapılan üretimlerin projeye uygunluğu açısından denetlenerek raporlanır.
 • Dolgularda malzeme seçimi serme, sulama, sıkıştırma işlemleri kontrol edilir ve gerekli durumlarda bu kontrol işlemi yapılacak testler ile desteklenir.
 • Su yalıtımı malzemelerinin uygunluğu, uygulamanın doğru yapılması ve uygulama sonrası korunması denetlenir.
 • Kazıların kazı planlarına uygun olarak yapılması, şev eğimleri ve şev stabilitesi, gerekiyorsa iksa yapımı denetlenir.
 • Yer altı suyu drenaj sisteminin projelerine göre granüler filtre malzemesi ve/veya dren boruları ile geotekstil kullanılarak yapılması denetlenir.
 • Çelik konstrüksiyon imalatlarında kesme, delme, çatma, kaynak, montaj vb. işlemler üretim tesisi ve şantiyede denetlenir.
 • Çelik yapı imalatındaki yapısal kaynakların sertifikalı elemanlarca yapılması sağlanır.
 • Kaynak testlerinin çelik yapı müteahhidince yaptırılması sağlanır.
 • Yapı duvarları ve iç bölmeleri ve bunlara ait ısı ve ses izolasyonları projelerine ve yapım tekniklerine göre denetlenir.
 • Kaba ve ince sıva işleri ile iç ve dış boya ve kaplamaların doğru malzeme ile, doğru  şekilde ve yeterli kalitede yapılması denetlenir.
 • Kapı ve pencere montajları, vitrifiye elemanların montajı, seramik ve fayans uygulamalarında malzeme ölçü ve kalite unsurları denetlenir.
 • Bacalar, havalıklar, çatı kaplaması, çatı ısı ve ses yalıtımı ile merdivenlerde özel ve genel teknik şartname, detay proje ve teknik usullere uygunluk denetlenir.